Poslání

Posláním sdružení je:

  • podpora osobního rozvoje a profesionalizace manažerù neziskových organizací
  • rozvoj mezioborové a meziregionální spolupráce neziskových organizací
  • podpora vzdělávání pracovníkù neziskového sektoru
  • podpora zvyšování úrovně neziskového sektoru prostøednictvím systému odborných akreditací
  • podpora vzájemné výmìny zkušeností, asistence a supervize
  • podpora odborného rozvoje neziskového sektoru a mezinárodní spolupráce v této oblasti
  • podpora neformálního vzdělávání mladých lidí

Historie aneb něco z „dávné“ historie

Červenou nití veškeré naší činnosti je vzdělávání.  Po roce 1989 spontánně vzniklo velké množství nevládních organizací, které zaměřily svoji činnost zejména na ty oblasti potřeb a zájmů, které stát ani podnikatelská sféra nemohly svým charakterem uspokojit. Tyto organizace řídili s velkým nasazením a nadšením lidé – odborníci mnoha profesí – ovšem bez manažerského vzdělání a zkušeností s řízením organizací. A protože se nezisková organizace musela chovat na trhu jako každá jiná firma, vznikla potřeba zpracovat a uvést do praxe ucelený program manažerských dovedností. Je třeba si uvědomit, že hovoříme o době, kdy ještě neexistoval žádný vysokoškolský směr ani obor, kde by se o občanské společnosti a neziskových organizacích hovořilo. Ve školním roce 1997/1998 byl v Nadaci rozvoje občanské společnosti zahájen první ročník dvousemestrálního studia určeného řídícím pracovníkům neziskových organizací. Památným prvním ročníkem, který byl realizován v důstojných prostorách Filozofické fakulty UK, prošla řada významných osobností neziskového sektoru. Po přijetí zákona o nadacích nebylo možné jiné než nadační aktivity v nadacích realizovat a tak postupem doby jsme založili občanské sdružení a nazvali ho Asociace manažerů absolventů – členy sdružení byli ti, kteří úspěšně absolvovali naše roční manažerské vzdělávání. Postupem doby jsme rozšířili i spektrum našich vzdělávacích programů a zaměřili se i na další cílové skupiny. O tom píšeme v dalších záložkách.

 Image