Kurz manažerských dovedností

Kurz manažerských dovedností pro pracovníky škol a školských zařízení s důrazem na projektové řízení

Náš kurz poskytuje posluchačům – vedoucím pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení, případně pedagogickým pracovníkům, kteří na vedoucí funkci aspirují – ucelenou nabídku témat z oblasti efektivního řízení s důrazem na školské prostředí. Komplexnost a dlouhodobost programu (dva semestry) umožní posluchačům pochopit provázanost jednotlivých témat a získat nadhled, který je nutný pro řídícího pracovníka. Jednotlivé bloky obsahují problematiku, bez které není možné efektivně řídit. V průběhu všech bloků je kladen velký důraz na praktické příklady ze školského prostředí a je dán dostatek prostoru ke sdílení vzájemných zkušeností a procvičení modelových situací v praxi. Již realizované kurzy jsou důkazem toho, jak velký vliv má i sdílení vzájemných zkušeností a praktických materiálů.  Na závěr programu zpracují posluchači závěrečnou práci, kterou obhájí před komisí. Téma si zvolí sami z přednášených okruhů s tím, že budou řešit konkrétní příklad ze své školské praxe. Při zpracování tématu bude možné konzultovat postup se zvoleným odborníkem – z řad lektorů. Tento praxí ověřený postup umožní, aby bylo kvalitně zpracováno téma, které je pro konkrétního posluchače v dané době aktuální a je třeba ho řešit.

Program se skládá z 8 bloků přímé výuky. Každý blok obsahuje 14 hod. přímé výuky rozložené do devadesátiminutových celků s přestávkami a hodinovou přestávkou na oběd. Zpravidla po sobě následují dva výukové dny – pokud nebude upraveno podle přání vedení škol využít ke vzdělávání dny, kdy není školní výuka (program bude maximálně rozložen do dvou semestrů, aby minimálně zasahoval do běžného provozu školy). Přímá výuka je doplněna o zadávání písemných domácích úkolů, o další samostudium včetně zpracování závěrečné práce (celkem 154 hod,)

Tým lektorů je složený z kvalifikovaných odborníků, kteří mají dlouhodobou praxi ze školského prostředí. Kurz zpravidla probíhá ve vzdělávacích prostorách v Praze 8 – Karlíně. Účastnický poplatek se řídí počtem posluchačů – běžná skupina má kolem 20 účastníků. Konkrétní podmínky je možné individuálně dohodnout.

Názvy bloků:

  1. Vstupní informace + úvod do řízení organizace a vedení týmu, vnější prostředí
  2. Projekt a projektový cyklus pro pedagogické pracovníky
  3. Jak efektivně plánovat a hodnotit činnosti ve škole
  4. Finanční řízení a finanční zdroje ve školství
  5. Vnitřní řízení organizace
  6. Řízení lidských zdrojů ve školství
  7. Komunikační dovednosti ve škole a školském zařízení
  8. Úspěšná a efektivní prezentace – minimum pro pedagogy

Obsah programu vychází z našich dlouhodobých zkušeností s touto problematikou a prakticky jsme ho ověřili při realizaci projektu Cesta k modernizaci vzdělávání ve Středočeském kraji (CZ.1.07/1.3.04/02.0002). V prosinci 2014 jsme kurz nově akreditovali v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a je uznáván jako studium k prohlubování odborné kvalifikace- ČJ.: MSMT-29304/2014-2-673.

 Manazerske dovednosti_2016/2017