Stanovy

STANOVY AMA – Asociace manažerů absolventů, z. s.

AMA – Asociace manažerů absolventů ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.

1. NÁZEV A SÍDLO

Název AMA- Asociace manažerů absolventů se s ohledem na § 216 NOZ mění na AMA – Asociace manažerů absolventů, z.s. (dále jen „Spolek“).

Sídlo: U Českých loděnic 123, Praha 8 – Libeň.

2. CHARAKTER SPOLKU

Spolek je samosprávným, dobrovolným, nepolitickým svazkem členů, který sdružuje jednotlivce se zájmem o rozvoj neziskového sektoru. Spolek je právnickou osobou podle českého práva, působí na území České republiky a v zahraničí.

Do 1. 1. 2014 byla AMA registrována jako občanské sdružení u MV ČR ze dne 4. 4. 2001 VS/1-1/46673/01-R.

3. POSLÁNÍ A ČINNOST SPOLKU

Posláním spolku je pomáhat při vzájemném propojování a síťování mezi neziskovými organizacemi a dalšími subjekty u nás i v zahraničí, vytvářet a podílet se na různých formách vzdělávání a poradenství cílových skupin a podílet se na rozvoji občanské a neziskového sektoru.

Za tím účelem spolek:

a) realizuje vzdělávací programy, poradenství a další odborná setkání,

b) zřizuje své odborné orgány, regionální pobočky a odborná specializovaná zařízení bez právní subjektivity,

c) pořádá a spoluorganizuje semináře, vzdělávací akce a cykly, osvětové, kulturní a sportovní akce,

d) podporuje regionální, národní a mezinárodní výměnu zkušeností mezi jednotlivci i právnickými osobami,

e) podporuje vydávání a vydává publikace a periodika na podporu rozvoje neziskového sektoru a jeho profesionalizace,

f) účastní se na tvorbě a úpravách obecně závazných právních předpisů týkajících se nevládních neziskových organizací,

g) působí na veřejnost při prosazování pozitivního přístupu k neziskovému sektoru, informuje o problematice neziskových organizací, jejich vzájemné spolupráci a spolupráci se státní správou, samosprávou a privátním sektorem,

h) sdružuje a spravuje prostředky, určené na podporu spolupráce neziskových organizací a účelně s nimi nakládá v souladu se svým posláním a zaměřením,

i) pomáhá při tvorbě informačních systémů o neziskovém sektoru, standardů kvality, akreditačních systémů a napomáhá profesionalizaci celého neziskového sektoru,

j) vyvíjí svou činnost v mezinárodních organizacích, jichž je členem, může být kolektivním členem jiného zájmového spolku s podobným zaměřením,

k) k ekonomickému zjištění své činnosti může být spolek společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva, popř. vyvíjet vlastní ekonomickou činnost za účelem získání prostředků pro provoz svých zařízení a realizaci svých programů.

Spolek se zaměřuje především na následující cílové skupiny:

a) Děti a mládež

b) Ohrožené a znevýhodněné skupiny obyvatel (sociálně, zdravotně, etnicky, kulturně, věkem, atp.)

c) Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci

d) Neziskové organizace a jejich zaměstnanci

e) Senioři

4. ČLENSTVÍ VE SPOLKU

Členství ve spolku je dobrovolné a vzniká přijetím. Členem spolku se může stát každý občan, který se chce podílet na jeho činnosti v souladu s posláním a zaměřením spolku, a který souhlasí s jeho stanovami. Členové jsou přijímáni radou spolku na základě písemné přihlášky. V odůvodněných případech lze udělit čestné členství osobám, které se zvláště zasloužily o rozvoj neziskového sektoru. Čestné členství uděluje členská schůze spolku po odsouhlasení radou spolku, vždy na návrh předkládaný pouze členy spolku.

Práva člena spolku:

a) podílet se na činnosti spolku v rámci svých možností, potřeb a zájmů, využívat všech služeb spolku a dalších členských výhod a účastnit se akcí organizovaných spolkem,

b) být informován o činnosti spolku a o jeho hospodaření,

c) podávat návrhy a podněty k činnosti spolku a jeho jednotlivých orgánů,

d) ve stanovené lhůtě navrhnout soudu, aby vyslovil neplatnost rozhodnutí orgánu spolku pro rozpor se zákonem nebo se stanovami, nelze – li se dovolat neplatnosti u orgánů spolku,

e) dobrovolnými příspěvky a dary, popř. jinou formou přispívat k rozvoji a zajištění činnosti spolku,

f) žádat prostřednictvím spolku o finance na projekty, které jsou v souladu s posláním spolku.

Povinnosti člena spolku:

a) řídit se stanovami a dalšími vnitřními předpisy spolku,

b) jednat ve shodě se zaměřením a posláním spolku a podle svých možností se aktivně podílet na jeho činnosti a přispívat k jeho rozvoji, dobrému jménu a propagaci,

c) řádně a odpovědně vykonávat svěřené funkce a pracovní činnost ve spolku.

Zánik členství:

a) dobrovolným vystoupením člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení člena o ukončení členství,

b) úmrtím,

c) vyloučením člena – při hrubém porušení stanov, jestliže se člen nepodílí na činnosti spolku déle než dva roky,

d) zánikem spolku.

5. ORGÁNY SPOLKU

1. Předseda – statutární orgán.

2. Rada – nejvyšší orgán.

3. Členská schůze složena ze členů spolku.

Předseda:

• je statutární orgán spolku,

• řídí činnost spolku v souladu se stanovami a vnitřními směrnicemi,

• je zodpovědný za svou funkci radě spolku,

• je volen ze středu rady členy rady a ta ho také může odvolat,

• v případě jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda v rozsahu určeném předsedou.

Rada:

• je strategickým řídícím orgánem spolku,

• do působnosti rady patří zejména:

-schvalovat roční účetní uzávěrku a zprávu o hospodaření,

-volit a odvolávat předsedu, přijímat nové členy.

Členská schůze:

• je shromážděním všech členů spolku,

• do působnosti členské schůze patří:

-schvalovat, měnit a doplňovat stanovy spolku,

-projednávat a schvalovat dlouhodobou koncepci činnosti spolku,

-navrhovat členy spolku,

-navrhovat, volit a odvolávat členy rady na základě nadpoloviční většiny všech členů.

• Svolává ji předseda spolku zpravidla jedenkrát ročně. Předseda spolku musí svolat členskou schůzi na žádost nadpoloviční všech členů.

• Každý člen musí obdržet elektronickou písemnou pozvánku na zasedání členské schůze 14 dnů před jejím konáním.

• K usnesení členské schůze je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů, ke změně stanov je potřeba dvoutřetinové většiny přítomných členů.

5. HOSPODAŘENÍ A MAJETEK SPOLKU

Spolek hospodaří s majetkem a k plnění svých cílů užívá majetek, který tvoří zejména:

a) movitý a nemovitý majetek,

b) účelové a jiné finanční dotace, příspěvky a dary, dědictví,

c) příjmy z nadací, podnikatelské činnosti spolku, vlastního jmění a jiné příjmy.

Hospodaření spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami a ostatními interními předpisy spolku. Součástí hospodářské činnosti spolku může být zajištění výrobních programů a obchodní činnosti.

Finanční prostředky spolku jsou uloženy na samostatném účtu v peněžním ústavu. V případě zániku spolku bude majetek po provedené likvidaci bezúplatně předán nestátní neziskové organizaci se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. Majetek bude předán organizaci na základě výběrového řízení. Výběrové řízení bude provedeno osobami pověřenými členskou schůzí a toto pověření bude nedílnou součástí rozhodnutí členské schůze o zániku spolku.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem, vysloví-li se pro to nejméně dvě třetiny řádných členů a výmazem z veřejného rejstříku na návrh likvidátora stanoveného radou.

2. Změny a doplňky stanov provádí pouze nejvyšší orgán. Znění těchto stanov nabývá účinnosti dnem registrace.

V Praze dne 27.1.2015

Máte zájem stát se členem spolku? Obraťte se na nás.